Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

De verstrekker verleent aan de genieter het recht om zijn beroepswerkzaamheden uit te oefenen binnen de bedrijfsruimten van de verstrekker. De verstrekker stelt de genieter hiertoe de nodige ruimte ter beschikking.  De omvang en de locatie van deze ruimte worden in samenspraak tussen beide partijen vastgesteld en is beide partijen genoegzaam gekend. De genieter aanvaardt zonder uitzondering en voorbehoud de ligging en de aard van de plaatsen waar het recht wordt toegekend zoals die zich zullen voordoen op de dag van de ingebruikname. Zo de noden van de verstrekker of van de genieter dit vereisen, kan deze ruimte op elk ogenblik worden gewijzigd, verminderd of vermeerderd in onderling overleg tussen beide partijen.  Hiervan wordt een schriftelijk stuk opgemaakt dat een bijlage bij dit contract zal uitmaken.

 

Ten einde zijn beroepswerkzaamheid naar behoren te kunnen uitoefenen, kan de genieter daarenboven voor de uitoefening van die beroepswerkzaamheid gebruik maken van de volgende infrastructurele faciliteiten tegen dienstenfacturatie: fotokopieermachine, telefax- en scanservice, koffie en drank. De verstrekker zorgt ook voor de opvang van de bezoekers.  Is de genieter afwezig, dan wordt de bezoeker hiervan op de hoogte gebracht en wordt eventueel een mededeling overgemaakt.

 

Artikel 2: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

De verplichtingen van de verstrekker

De verstrekker zorgt ervoor dat de genieter probleemloos zijn beroepswerkzaamheid kan uitoefenen.  Daartoe zorgt hij ervoor dat de genieter steeds over de nodige ruimte kan beschikken waarin hij op een degelijke manier zijn beroepswerkzaamheid kan uitoefenen.  De nodige elektriciteits-, verlichtings- en verwarmingsvoorzieningen moeten hiertoe aanwezig en functioneel zijn. De verstrekker staat in voor het onderhoud van de in artikel 1 bedoelde infrastructuur. De verstrekker verbindt er zich toe de in artikel 1 bedoelde diensten als goede handelaar en dienstverlener uit te voeren.  Daarbij verzekert hij steeds de absolute geheimhouding zowel tegenover derden als tegenover andere eventuele gebruikers.  De partijen zullen steeds overeenkomen binnen welke termijn die diensten moeten worden uitgevoerd.  In geval die diensten in fasen moeten worden uitgevoerd, zal de verstrekker overgaan tot een volgende fase, na voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de genieter.

 

Verplichtingen van de genieter

De genieter oefent zijn beroepswerkzaamheid uit in de hem daartoe ter beschikking gestelde ruimte.  Zowel in het gebruik van de hem ter beschikking gestelde ruimte als de in artikel 1 bedoelde infrastructuur gedraagt hij zich als een goed huisvader en zorgt ervoor de verstrekker, noch de andere eventuele gebruikers van het zakencentrum te hinderen in hun beroepsactiviteiten. Wanneer de genieter een beroep doet op de in artikel 1 bedoelde diensten van de verstrekker, is hij er toe gehouden  de verstrekker alle hiervoor noodzakelijke en nuttige gegevens te verstrekken. De genieter heeft enkel tijdens de normale openingsuren van het dienstencentrum toegang tot de ter beschikking gestelde ruimte en de in artikel 1

bedoelde infrastructuur. Uitzonderlijk kan de verstrekker hierop een afwijking toestaan wanneer de genieter dit minstens 3 dagen op voorhand uitdrukkelijk vraagt aan de verstrekker. Deze afwijking wordt slechts toegestaan voor een periode van hoogstens één week. Indien de genieter een langere afwijking wil dient hij zijn aanvraag opnieuw aan de verstrekker te richten.  In geen geval kan hij een beroep doen op de stilzwijgende instemming van de verstrekker.

 

Artikel 3: OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

Huidige overeenkomst kan door de verstrekker, noch door genieter, geheel, noch gedeeltelijk worden overgedragen zonder het akkoord van de andere partij.

 

Artikel 4: GEHEIMHOUDING

Bij het niet naleven van de geheimhoudingsplicht door de verstrekker, vermeld in artikel 2, kan dit beschouwd worden als een reden om het contract eenzijdig te verbreken.  De verstrekker is daarenboven steeds gehouden de genieter hiervoor een schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 5: OVERLEGGING VAN DE STUKKEN

De genieter zal SOMOP een kopie verstrekken van de identiteitskaart van de persoon die onderhavige overeenkomst ondertekent, van de statuten en alle wijzigingen daaraan, alsook van de publicaties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad m.b.t. de genieter en van de inschrijving van de genieter in het handelsregister en als B.T.W.-plichtige.

 

Artikel 6: PRIJS

Voor de verlening van het exclusief recht om zijn beroepswerkzaamheid uit te oefenen is de genieter een bedrag verschuldigd per maand, te verhogen met het heersende BTW-tarief ter zake of 21%, op voorhand betaalbaar per maand op rekening-nummer: ING 3900404781-55 of Fortis bank 290-0501906-49. Dit bedrag kan jaarlijks met 5% verhoogd worden, op voorwaarde dat zulks een maand bij voorbaat schriftelijk wordt meegedeeld. Bij gebrek aan betaling binnen de

8 kalenderdagen na facturatie zal de genieter nalatigheidintresten verschuldigd zijn van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag, zonder enige ingebrekestelling vanwege de verstrekker, verhoogd met een vergoeding voor administratiekosten, die als volgt aangerekend wordt:

  
Facturen125 €
Facturen voor extra diensten  
Factuurbedrag tot 124 €20 €
Factuurbedrag van 125 € tot 249 €25 €
Factuurbedrag van 250 € tot 499 €75 €
Factuurbedrag boven 500 €125 €

 

Bij gebreke hieraan is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij de verstrekker er anders over beslist.

 

Artikel 7: VERZEKERING

De verstrekker doet afstand van verhaal t.o.v. de genieter.

De genieter is gehouden zijn eigen inboedel te verzekeren.

 

Artikel 8: WAARBORG

De genieter verbindt er zich toe om voor de aanvang van de termijn bij deze overeenkomst bepaald, een waarborg in contanten ter waarde van drie maanden het recht om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen, te deponeren.  Indien deze borg binnen een termijn van één maand na ondertekening van de overeenkomst nog niet gedeponeerd is, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij de verstrekker er anders over beslist. De dienstenverstrekker verkrijgt voor elke schuldvordering wegens gehele of gedeeltelijke niet nakoming van de genieter een voorrecht op deze borg. De borg wordt drie maanden na het eindigen van het contract teruggestort, mits alle openstaande facturen betaald werden.

 

Artikel 9: DIVERSEN

Alle door de bemiddeling van de verstrekker ten behoeve van de genieter verrichte werkzaamheden en diensten vallen buiten de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de verstrekker. Ieder beding van deze overeenkomst bindt zowel diegenen die ze hebben ondertekend, als hun opvolgers, rechthebbenden of rechtverkrijgenden. Iedere betekening, vereist of noodzakelijk met betrekking tot deze overeenkomst, wordt slechts beschouwd als rechtsgeldig, wanneer dit geschreven bericht overgemaakt wordt per aangetekende zending met ontvangstbewijs.

 

Artikel 10: BEVOEGHEID

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving; geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst zouden ontstaan, zullen het voorwerp worden van een arbitrageregeling. Deze arbitrage zal voorgelegd worden aan een college van drie scheidsrechters, in de Nederlandse taal te GENT. Elke partij zal één scheidsrechter aanstellen, de derde scheidsrechter zal aangeduid worden door beide anderen en zal het scheidsgerecht voorzitten. In geval één der partijen in gebreke blijft zijn scheidsrechter aan te duiden, of in geval de twee aangeduide scheidsrechters in gebreke blijven de derde scheidsrechter aan te duiden na verloop van twee weken na verzending van een aangetekende ingebrekestelling daartoe door de meest gerede partij aan de andere partij, of naargelang het geval, aan de twee aangeduide scheidslieden, zal deze aanstelling gebeuren door de voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg, zetelend in kortgeding te GENT en dit op verzoek van de meest gerede partij. Het geschil zal worden beslecht met naleving van de rechtsregels, en zonder verhaal, onverminderd de toepassing van artikel 1704 van het Gerechtelijk Wetboek.  De scheidsrechters moeten hun beslissing vellen binnen de maand na de sluiting der debatten.

 

Artikel 11: DATA

De verstrekker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor alle dataverkeer (via electronische, analoge of andere wijze) en databestanden van de genieter.  De verstrekker kan deze overeenkomst rechtmatig ontbinden indien het dataverkeer van de genieter de Belgische wetgeving schendt.

 

Artikel 12

In het geval dat één of andere clausule of gedeelte van deze overeenkomst ongeldig zou zijn, onwettelijk of onuitvoerbaar onder toepasselijk recht, zal het overige gedeelte van de overeenkomst wel rechtsgeldig en uitvoerbaar blijven.

Call Now Button